جماليات الأسلوب الشرطي في آثار الجاحظ دراسة حالة: كتاب "التاج في أخلاق الملوك"

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون

1 جامعة شهید بهشتی

2 جامعة شهید بشهتي

10.22091/npa.2024.10390.1016

المستخلص

جاحظ برتری لفظ بر معنا را از اصول اولیه می‌دانست، لذا آثار او جزء آثاری است که از استحکام لفظی برخوردار است. یکی از آثار جاحظ که در باب سیاست است، کتاب «التاج» است. وی در این کتاب پیرامون آداب پادشاه، رعیت و امثال شاهان ساسانی و عرب سخن گفته است. با نگاهی اجمالی به متن کتاب، اسلوب شرط اولین ویژگی متنی است که خود را نشان می‌دهد. از موارد پربسامد زیبایی شناسی اسلوب شرط، استفاده دقیق از دو حرف «إن» و «إذا» است که هر کدام به ترتیب امکان و قطعیت شرط را می‌رسانند. با این توضیح پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی سعی دارد زیبایی شناسی این حروف و هدف استفاده از اسلوب شرط را در این کتاب بررسی کند. از آنجا که موضوع اصلی این کتاب مشخص است؛ لذا این پژوهش تنها به باب اول این کتاب بسنده کرده است. در پایان مشخص شد که جاحظ برای سه گروه هدف در باب اول یعنی: بزرگان، طبقه متوسط و شاهان؛ به ترتیب اسلوب خاصی به کار گرفته است. برای دو گروه اول بیشتر از حرف «إن» استفاده کرده است تا نشان دهد اعمال اخلاقی توسط شاه امکان وقوع دارد و برای گروه سوم که تقابل دو پادشاه است ومخاطبان جایگاهی بالایی دارند از حرف «إذا» که قطعیت در شرط دارد، استفاده کرده است. حرف «إن» در تمام موارد در جایگاه شرط ضعیف و امکانی و حروف «إذا» در جایگاه شرط قوی و قاطع استفاده شده‌اند که این اوج فصاحت و زیرکی جاحظ در به کارگیری اسلوب شرط را می‌رساند.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

زیباشناسی اسلوب شرط در آثار جاحظ مطالعه موردی: کتاب «التاج في أخلاق الملوک»

المؤلفون [Persian]

 • سیدمحمد رضا خضری 1
 • کورش فریدونپور 2
1 دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشگاه شهید بهشتی
المستخلص [Persian]

جاحظ برتری لفظ بر معنا را از اصول اولیه می‌دانست، لذا آثار او جزء آثاری است که از استحکام لفظی برخوردار است. یکی از آثار جاحظ که در باب سیاست است، کتاب «التاج» است. وی در این کتاب پیرامون آداب پادشاه، رعیت و امثال شاهان ساسانی و عرب سخن گفته است. با نگاهی اجمالی به متن کتاب، اسلوب شرط اولین ویژگی متنی است که خود را نشان می‌دهد. از موارد پربسامد زیبایی شناسی اسلوب شرط، استفاده دقیق از دو حرف «إن» و «إذا» است که هر کدام به ترتیب امکان و قطعیت شرط را می‌رسانند. با این توضیح پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی سعی دارد زیبایی شناسی این حروف و هدف استفاده از اسلوب شرط را در این کتاب بررسی کند. از آنجا که موضوع اصلی این کتاب مشخص است؛ لذا این پژوهش تنها به باب اول این کتاب بسنده کرده است. در پایان مشخص شد که جاحظ برای سه گروه هدف در باب اول یعنی: بزرگان، طبقه متوسط و شاهان؛ به ترتیب اسلوب خاصی به کار گرفته است. برای دو گروه اول بیشتر از حرف «إن» استفاده کرده است تا نشان دهد اعمال اخلاقی توسط شاه امکان وقوع دارد و برای گروه سوم که تقابل دو پادشاه است ومخاطبان جایگاهی بالایی دارند از حرف «إذا» که قطعیت در شرط دارد، استفاده کرده است. حرف «إن» در تمام موارد در جایگاه شرط ضعیف و امکانی و حروف «إذا» در جایگاه شرط قوی و قاطع استفاده شده‌اند که این اوج فصاحت و زیرکی جاحظ در به کارگیری اسلوب شرط را می‌رساند.

الكلمات الرئيسية [Persian]

 • زیباشناسی
 • اسلوب شرط
 • «إن» و «إذا»
 • جاحظ
 • کتاب «التاج في أخلاق الملوک»
 • تاريخ الاستلام: 06 فبراير 2024
 • تاريخ المراجعة: 09 مارس 2024
 • تاريخ القبول: 12 مارس 2024
 • تاريخ النشر الأول : 12 مارس 2024
 • تاريخ النشر: 20 مارس 2024